ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สพร.21 ภูเก็ต พัฒนาทักษะวิชาชีพแก่ผู้สูงอายุ เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้

          เสื้อบะบ๋า เป็นเครื่องแต่งกายพื้นเมืองสตรีของชาวภูเก็ตมายาวนาน ส่วนใหญ่นำมาใช้สวมใส่ไปร่วมในงานพิธีมงคลต่างๆ โดยเป็นที่นิยมใช้สวมใส่กันอย่างกว้างขวาง และยังเป็นที่ต้องการของตลาดค้าขาย สำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยในพื้นถิ่นอื่นและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ทำให้อาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าพื้นเมือง(บะบ๋า) สามารถสร้างรายได้แก่ชาวภูเก็ตได้อีกอาชีพหนึ่ง โดยการสนับสนุนส่งเสริม จากทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งภาคการผลิตและการจำหน่าย
          ปีงบประมาณ 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21ภูเก็ตได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้ดำเนินการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานแก่ผู้สูงอายุจำนวน 100 คน เพื่อให้ผู้สูงอายุมีโอกาสได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ มีรายได้เลี้ยงตนเอง แบ่งเบาภาระกับลูกหลานและให้ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
          ในการนี้เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 นายปรีชา แก้วเกื้อ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต เปิดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรฝึกอาชีพเสริม สาขาการตัดเย็บเสื้อผ้าพื้นเมือง(เสื้อบะบ๋า) ระหว่างวันที่ 11 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 23 คน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านบางโรง ม.3 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยมี นายวุฒิพงษ์ ดาบเหล็ก นายมนัส เกิดทรัพย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าคลอก และนางอัมภิกา ก่อเจริญกิจ ผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ต.ป่าคลอก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมดังกล่าว