ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรบ้านเจ้าเณร จำกัด

          นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสุรีย์รัช อวนสกุล ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 3,4 นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรบ้านเจ้าเณร จำกัด ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีคณะกรรมการสหกรณ์และฝ่ายจัดการ ให้การต้อนรับพร้อมสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และความต้องการของสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งปัจจุบันสหกรณ์ส่งเสริมให้สมาชิกปลูกพืชหมุนเวียน ประกอบด้วย ข้าวโพด ถั่วเหลือง มันสำปะหลัง ฝ่าย ละหุ่ง มะขาม งา นุ่น ทานตะวัน และกล้วยหอมทอง และสหกรณ์เป็นจุดรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก สามารถช่วยให้สมาชิกขายผลผลิตได้ในราคายุติธรรม เพิ่มรายได้ สร้างความมั่นคงให้กับสมาชิก