ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

มูลนิธิ EDF ร่วมกับบาดาลา ปิโตรเลียม จัดอบรมการตลาดออนไลน์ส่งเสริมศักยภาพชุมชน

          มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยนางสุภาณี บุญญานุพงศ์ (แถวนั่งที่ 4 จากซ้าย) เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาโครงการ ร่วมกับบริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมฝึกอบรมการตลาดออนไลน์ภายใต้โครงการ "ทุนบูรณาการเพื่อเด็ก โรงเรียน และชุมชน" (Mubadala Petroleum Integrated Development Project (MPID)) ณ อาคารพิพิธภัณฑ์หลวงปู่เหยียบน้ำทะเลจืด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพทักษะความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ให้คนในชุมชน การใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ และเปิดโอกาสให้ชุมชนมีช่องทางเพิ่มรายได้มากขึ้นผ่านพื้นที่และสื่อออนไลน์ต่างๆ 
          สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทยที่มุ่งมั่นช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนที่ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา โดยทำงานร่วมกับสำนักงานการศึกษาและครูในเขตพื้นที่ทั่วประเทศ รวมถึงชุมชนในจังหวัดต่างๆ อย่างใกล้ชิด 
          หน่วยงานหรือบุคคลที่สนใจร่วมทำกิจกรรมกับมูลนิธิ EDF หรือสนับสนุนทุนการศึกษาสามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 02 579 9209-11 อีเมล public@edfthai.org หรือคลิกเว็บไซต์ www.edfthai.org ทั้งนี้การบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย