ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สพร.21 ภูเก็ต จัดทีมที่ปรึกษาให้คำปรึกษาแนะนำแก่สถานประกอบกิจการ SMEs เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน

          สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2562 จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานให้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SMEs 4.0 โดยมีเป้าหมายในการดำเนินการเข้าให้คำปรึกษาแนะนำแก่สถานประกอบกิจการในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 4 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและลดการสูญเสียในวงจรการผลิตให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 10 จากฐานเดิมที่ผ่านมา
          ในการนี้เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2562 นายปรีชา แก้วเกื้อ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ได้มอบหมายให้ คณะทำงานตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน เข้าให้คำปรึกษาเชิงลึก ครั้งที่ 2 ณ บริษัทจันทรมาศ จำกัด และจัดประชุมพนักงานบริษัท หัวหน้าฝ่ายต่างๆ ของบริษัท ตามแผนการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มผลิตภาพฯ ประจำปี 2562 เพื่อใก้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายที่กำหนด ต่อไป