ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ขอเชิญร่วมอบรม KM Facilitator Concept for Productivity Improvement นักส่งเสริมการจัดการความรู้ เพื่อการเพิ่มผลิตภาพขององค์กร

          สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร KM Facilitator Concept for Productivity Improvement นักส่งเสริมการจัดการความรู้ เพื่อการเพิ่มผลิตภาพขององค์กร วันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8:30-16:00 น. ณ โรงแรมบูเลอวาร์ด กรุงเทพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลลัพธ์ผลิตภาพขององค์กรให้เกิดความต่อเนื่อง โดยเสริมสร้างให้บุคลากรมีความรู้และทักษะในด้านการสร้างและขยายฐานองค์ความรู้การเพิ่มผลิตภาพภายในองค์กร ผ่านการพัฒนาทีมงานนักส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพภายในองค์กร (Productivity Facilitator : PF)
          ตลอดจนองค์กรสามารถบริหารจัดการองค์ความรู้ที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ ทั้งการปรับปรุงและพัฒนางาน ตลอดจนองค์ความรู้สำคัญที่ติดอยู่กับผู้ปฏิบัติงาน ด้วยเครื่องมือการบริหารจัดการองค์ความรู้เพื่อเพิ่มผลิตภาพอย่างเป็นระบบ (Knowledge Management : KM) ให้เกิดความสอดคล้องกับบริบทวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมขององค์กร
          สามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ที่ www.ftpi.or.th/event/26926 และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โทรศัพท์ 0-2619-5500 ต่อ 426 (กิตติมา) 429 (วัชชิระ) หรือ E-mail promotion@ftpi.or.th