ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

พัฒนาฝีมือพะเยาจับมือเอกชนทดสอบช่างซ่อมรถยนต์ สร้าง Super worker

          วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จัดโครงการ "สัปดาห์แห่งการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ" ต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 2 โดยร่วมมือกับห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริวิทยาภ้ณฑ์ (1995) ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1 ให้กับพนักงาน จำนวน 33 คน โดยแบ่งทดสอบวันละ 11 คน ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารฝึกงานช่างซ่อมรถยนต์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
          นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดเผยว่า การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติมี 2 ภาค คือภาคความรู้ ซึ่งสอบด้วยระบบ E-testing และสอบภาคปฎิบัติตามระบบประกันคุณภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ISO/IEC 17024:2012 ทั้งนี้ ช่างยนต์ผู้ที่สามารถผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1 จะได้รับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ วันละ 400 บาท ซึ่งสูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดพะเยา เพียงวันละ 315 บาท ผู้ที่สามารถผ่านมาตรฐานฝีมือฯ ได้ แสดงว่าสามารถผ่านเกณฑ์ 6 ประการ ได้แก่ ความปลอดภัยในการทำงาน การใช้วัสดุอย่างประหยัด การใช้เครื่องมือเครื่องจักรถูกต้อง ระยะเวลาในการปฏิบัติงานทันภายในกำหนด ขั้นตอนการทำงานครบถ้วนถูกต้อง และผลงานสำเร็จ จึงเป็นการสร้างแรงงานคุณภาพ (Super worker) ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกรีทรวงแรงงาน ดังนั้น ผู้รับบริการจากช่างยนต์ที่ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานย่อมมั่นใจได้ว่าบริการที่ได้รับมีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ขณะที่สถานประกอบกิจการหรือนายจ้างย่อมมั่นใจได้ว่าได้จ้างแรงงานคุณภาพ ซึ่งสำนักงานฯ ได้จับมือกับเครือข่ายภาคเอกชนหลายแห่ง เช่น อู่วีไอพีพะเยา อู่เศวตยนต์พะเยา บริษัทเจ.เค,ชนาธาร จำกัด ที่จะจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง ตามโครงการ "ภาคีเครือข่าย ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมสร้าง ร่วมพัฒนาทักษะฝีมือ สู่พะเยาเมืองแห่งมาตรฐานฝีมือแรงงาน" โดยได้กำหนดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างสีรถยนต์ ระดับ 1 ให้กับช่างของอู่วีไอพีพะเยา ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 เพิ่มเติมอีกสาขาหนึ่งด้วย