ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ฟิทช์ให้อันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ของธนาคารไทยพาณิชย์ที่ ‘BBB+’

          ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศให้อันดับเครดิตแก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB ('BBB+'/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ/'bbb+') ที่ 'BBB+' สำหรับหุ้นกู้มูลค่า 500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ครบกำหนดชำระในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 และมูลค่า 500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ครบกำหนดชำระในเดือนกุมภาพันธ์ 2572 โดยหุ้นกู้ดังกล่าวจะออกโดย SCB สาขาหมู่เกาะเคย์แมน และภายใต้โครงการหุ้นกู้ Medium-term note (MTN) ซึ่งมีมูลค่าโครงการรวม 3.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 
          อันดับเครดิตที่ประกาศนี้เป็นอันดับเครดิตระดับเดียวกับที่ฟิทช์คาดว่าจะให้แก่หุ้นกู้ดังกล่าวตามที่ได้ประกาศไปเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 และหลังจากที่ฟิทช์ได้รับเอกสารฉบับสมบูรณ์ซึ่งมีข้อมูลตรงตามเอกาสารที่ได้รับมาก่อนหน้า 

          ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต 
          อันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิอยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว (Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating) ของ SCB ที่ 'BBB+' เนื่องจากหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นภาระผูกพันที่ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของธนาคาร

          ปัจจัยที่อาจส่งผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต
          อันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของ SCB ซึ่งพิจารณาจากอันดับความแข็งแกร่งทางการเงิน (Viability Rating) ของธนาคารที่ 'bbb+' 

          อันดับความแข็งแกร่งทางการเงินของ SCB ไม่น่าจะได้รับการปรับเพิ่มอันดับในระยะสั้น เนื่องจากอันดับแข็งแกร่งทางการเงินของธนาคารนั้นอยู่ในระดับเดียวกับอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของประเทศไทย (BBB+/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ) และธนาคารยังมีสัดส่วนเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลในระดับสูง นอกจากนี้การปรับตัวแย่ลงของคุณภาพสินทรัพย์และอัตรากำไรอย่างต่อเนื่องและมากกว่าระดับที่ฟิทช์คาดการณ์ (ทั้งนี้รวมถึงการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งอาจจะส่งผลให้ทั้ง 2 ปัจจัยปรับตัวลดลงอย่างมากได้ในอนาคต) และการที่ธนาคารไม่สามารถรักษาความสามารถในการรองรับความเสี่ยงไว้ในระดับที่เพียงพอ ในด้านระดับของสำรองหนี้สูญและฐานะเงินกองทุน อาจส่งผลให้ธนาคารถูกปรับลดอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินได้
          รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิตและปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคตสำหรับ SCB สามารถหาเพิ่มเติมได้จากรายงานการประกาศอันดับเครดิตเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 (https://www.fitchratings.com/site/ pr/10028995)