ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

การขยายระยะเวลาลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ และการนำส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ออกไปจนถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562

          นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้ขยายเวลาในการลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการฯ จากเดิมที่การลงทะเบียนจะสิ้นสุดในวันที่ 31 มกราคม 2562 โดยจะขยายเวลาลงทะเบียนออกไปจนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อให้ประชาชนที่สนใจ แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการฯ ได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
          ผู้ที่ลงทะเบียนใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนในช่วงวันที่ 7-31 มกราคม 2562 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการฯ ได้ในช่วงวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 โดยจะคำนวณเงินชดเชยจากมูลค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้ชำระเพื่อซื้อสินค้าและบริการนับตั้งแต่วันที่ได้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการฯ ไปจนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 
          สำหรับผู้ที่เคยได้ลงทะเบียนไว้แล้ว ในช่วงวันที่ 7 – 31 มกราคม 2562 หากประสงค์จะเพิ่มเลขที่บัญชีธนาคารที่จะนำไปชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการตามมาตรการฯ สามารถลงทะเบียนเลขที่บัญชีธนาคารเพิ่มเติมได้ (สูงสุดไม่เกิน 10 เลขบัญชี) โดยใช้เลขประจำตัวประชาชนและอีเมล์ที่ได้เคยลงทะเบียนไว้ก่อนหน้า 
          กระทรวงการคลังขอเชิญชวนให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการฯ ได้จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ผ่านเว็บไซต์ www.epayment.go.th ซึ่งปัจจุบันมีธนาคารที่เข้าร่วมมาตรการฯ จำนวน 17 แห่ง ที่ให้บริการการชำระเงินทั้งรูปแบบเดบิตและ/หรือ QR Code Payment อีกทั้ง มีผู้ประกอบการร้านค้าสมัครเข้าร่วมมาตรการฯ แล้ว จำนวน 139 ร้านค้า มากกว่า 17,000 สาขา โดยประชาชนที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดการให้บริการการชำระเงินของแต่ละธนาคาร รายชื่อธนาคาร และรายชื่อผู้ประกอบการร้านค้าได้ทางเว็บไซต์ www.epayment.go.th

          สำนักนโยบายภาษี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
          โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3513, 3514