ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ก.ล.ต. ระดมความเห็นร่างประกาศปรับปรุงนิยามผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์

          ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศที่เกี่ยวเนื่องกับการปรับปรุงคำนิยามผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งปัจจุบันพิจารณาจาก "จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง" เป็น "จำนวนสิทธิออกเสียง" เพื่อให้การกำกับดูแลผู้ถือหุ้นรายใหญ่สะท้อนถึงบุคคลที่มีอำนาจในการควบคุมกิจการอย่างแท้จริง
          สืบเนื่องจากที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นในช่วงปลายปี 2561 ในหลักการที่จะปรับปรุงนิยามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ ที่ปัจจุบันกำหนดให้พิจารณาจาก "จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง" เป็น "จำนวนสิทธิออกเสียง" ของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่เห็นด้วยกับหลักการนั้น 
          ในครั้งนี้ ก.ล.ต. จึงเสนอยกร่างประกาศกระทรวงการคลังเพื่อสะท้อนหลักการดังกล่าว ทั้งนี้ ก.ล.ต. ยังได้เสนอให้มีบทเฉพาะกาล 6 เดือนนับแต่วันที่ประกาศมีผลบังคับใช้ ซึ่งเป็นกรอบเวลาที่ให้ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เดิมที่ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขประกาศ มายื่นขอความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามนิยามประกาศใหม่
          ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. www.sec.or.th/hearing ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือโทรสาร 0-2033-9660 หรือทาง e-mail wiwat@sec.or.th หรือ witchulada@sec.or.th จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562