ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ม.อีสเทิร์นเอเชีย จัดการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ Green ASIA and Sustainability Forum ประจำปี 2561 “นวัตกรรม วิทยาศาสตร์สุขภาพและการศึกษา กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

          มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ร่วมกับสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ Green ASIA and Sustainability Forum ประจำปี 2561 "นวัตกรรม วิทยาศาสตร์สุขภาพและการศึกษา กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิจัยและบริการวิชาการ โทร. 02 577-1028 ต่อ 390, 377 E-mail: research@eau.ac.th