ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สนพ.มุกดาหาร จัดฝึกอาชีพเสริมให้ราษฎรพื้นที่โครงการพระราชดำริ

          18 ม.ค. 2562 นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร มอบหมายนางโสภา ทิพย์โอสถ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น จากการทำไร่ ทำสวน ทอผ้า สนพ.มุกดาหารได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเพิ่มรายได้ใช้กับชุมชนโดยการนำผลผลิตมาแปรรูปในรูปแบบต่างๆ จึงได้เปิดฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม สาขาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าเพื่อการพาณิชย์ ระหว่างวันที่ 14-18 ม.ค. 2562 ณ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสานแว้-นาโคกกุง ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร จำนวน 20 คน
          ทั้งนี้ โดยมี พ.ต.ท.สิโรฒน์ สุวรรณพันธ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดมุกดาหาร ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าศูนย์ฯ และ จ.ส.อ.สรายุธ วงษ์เมือง เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการฯ โครงการฯ บ.สานแว้-นาโคกกุง (ศปร.เขตพื้นที่ ร.3) เข้าร่วมสังเกตการณ์พร้อมให้กำลังใจผู้เข้าฝึกอบรมในครั้งนี้