ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

งานแถลงข่าวเปิดเผย “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)”

          เรื่อง งานแถลงข่าวเปิดเผย "การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) "ยกระดับอุตสาหกรรมยางพาราไทยก้าวสู่ Thailand 4.0 อย่างยั่งยืน"
          ยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ย่อยที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมให้บรรลุผลตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทำให้การจัดทำยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญเพื่อให้ประเทศไทยยกระดับการพัฒนาจนหลุดพ้นภาวะกับดักระดับรายได้ปานกลาง รัฐบาลได้มีพระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความมั่นคง
          การที่จะแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนั้น ยุทธศาสตร์นี้ได้วางกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะสั้น ในช่วง 1-5 ปีแรก, ระยะปานกลาง ในช่วงปีที่ 6-10 และระยะยาว ปีที่ 11-20 สำหรับกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นั้นจะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยางพาราฯ ขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยจะทำงานภายใต้คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่เป็นประธาน และมีผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ ปัจจุบัน ยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี ได้ผ่านความเห็นชอบของทั้งคณะทำงานยกร่างยุทธศาสตร์ คณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ยางพารา และคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการนำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
          จึงขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวเปิดเผย "การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) "ยกระดับอุตสาหกรรมยางพาราไทยก้าวสู่ Thailand 4.0 อย่างยั่งยืน" โดย นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ รักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยพร้อมสัมภาษณ์พิเศษ วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ อาคาร1 ชั้น6 ห้องประชุมสถลสถานพิทักษ์ การยางแห่งประเทศไทย (บางขุนนนท์) กรุงเทพฯ

          กำหนดการ
          งานแถลงข่าวการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
          "ยกระดับอุตสาหกรรมยางพาราไทยก้าวสู่ Thailand 4.0 อย่างยั่งยืน"
          วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 ณ อาคาร1 ชั้น6 ห้องประชุมสถลสถานพิทักษ์ การยางแห่งประเทศไทย (บางขุนนนท์) กรุงเทพฯ
          9.00 น. ลงทะเบียนสื่อมวลชน และผู้เข้าร่วมงาน
          10.00 น. แถลงข่าว
          นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ รักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงษ์ มหิงสพันธุ์
          ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
          หัวหน้าโครงการจัดทำยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
          10.30 น. ตอบข้อซักถามของสื่อมวลชน