ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต้อนรับ บมจ. เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ (SAAM) เริ่มซื้อขาย 7 ม.ค. นี้

          บมจ. เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ (SAAM) ผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพื่อจำหน่าย พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 7 ม.ค. นี้ เป็นหลักทรัพย์แรกของปี ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IP0 540 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "SAAM"
          นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า mai ยินดีต้อนรับ บมจ. เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ maiในกลุ่มทรัพยากร โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "SAAM" ในวันที่ 7 มกราคม 2562
          กลุ่มบริษัท SAAM ดำเนินธุรกิจ 1) เป็นผู้ลงทุนจัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการใช้ที่ดิน เพื่อให้กลุ่มบริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (BSP) ใช้เป็นที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กำลังผลิตรวม 41.1 เมกะวัตต์ รวมถึงให้บริการดูแลความปลอดภัยและรักษาความสะอาดทรัพย์สินและอุปกรณ์บริเวณโครงการ โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนภายใต้สัญญาระยะยาว 20 หรือ 25 ปี (แล้วแต่กรณี) (2) เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 2.0 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เป็นระบบการรับซื้อแบบ FiT ในอัตรา 5.66 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง ระยะเวลาตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 25 ปี และ (3) พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ มีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลที่อยู่ระหว่างพัฒนาในประเทศญี่ปุ่นเพื่อจำหน่ายจำนวน 2 โครงการ กำลังการผลิตโครงการละ 19.9 เมกะวัตต์ โดยพัฒนาจนได้รับใบอนุมัติให้เชื่อมต่อระบบไฟฟ้าแรงสูงและใบอนุมัติสนับสนุนค่าไฟฟ้าแบบ FiT ในอัตรารับซื้อ 24.0 เยนต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง ระยะเวลาซื้อขายไฟฟ้า 20 ปี นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างศึกษาในประเทศญี่ปุ่นผ่านบริษัทย่อยอีกจำนวน 6 บริษัท
          SAAM มีทุนชำระแล้ว 150 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 220 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 80 ล้านหุ้น โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ จำนวน 77.8 ล้านหุ้น ต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ จำนวน 2 ล้านหุ้น พนักงานและผู้บริหาร (ที่มิใช่กรรมการ) จำนวน 0.2 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 24-27 ธันวาคม 2561 ในราคาหุ้นละ 1.80 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 144 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 540 ล้านบาท มีบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้นำการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
          นายพดด้วง คงคามี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ (SAAM) เปิดเผยว่าการระดมทุนจาก mai ครั้งนี้ จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งด้านเงินทุนและสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่กลุ่มบริษัท โดยจะนำเงินที่ได้ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนาในต่างประเทศ ใช้เป็นเงินทุนสำหรับเข้าร่วมลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ใช้คืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
          SAAM มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ลำดับแรกหลัง IPO ได้แก่ นายพดด้วง คงคามี และคู่สมรส ถือหุ้น 66.67% นายโสฬส คงคามี ถือหุ้น 6.67% และบริษัทหลักทรัยพ์ ทรีนีตี้ จำกัด ถือหุ้น 2.28% การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO ที่ 1.80 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ 33.46 เท่า โดยคำนวณจากผลประกอบการของบริษัทในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา (1ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561) ซึ่งเท่ากับ 16.13 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.0538 บาท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และหลังหักสำรองทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด
          รายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.saam.co.th และ www.set.or.th