ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล

          นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า "ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล ให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 นั้น ผมขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง เพราะด้วยความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่นางสาวรื่นวดีมีในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของตลาดทุน เนื่องจากเคยทำงานที่ ก.ล.ต. มาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 11 ปี ทำให้มีความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานกำกับดูแล และองค์ประกอบต่าง ๆ ของตลาดทุนประกอบกับความซื่อตรง มุ่งมั่นทำงานจนเป็นที่รู้จักในวงกว้างทั้งภาคราชการและเอกชน จึงเชื่อมั่นว่าจะเป็นผู้ที่นำพาองค์กร ก.ล.ต. และตลาดทุนไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนได้"