ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ผลงานวิจัย การเปลี่ยนแปลงทางประชากรและสังคม ในประชาคมอาเซียน และอาเซียน+3

          ในระหว่างที่ประชาคมอาเซียนกำลังดำเนินการจัดทำวิสัยทัศน์ฉบับใหม่ ซึ่งคาดว่าน่าจะมองไปถึง ค.ศ. 2040 ( ASEAN Community Vision 2040 ) และจะเป็นรูปเป็นร่างชัดเจน พร้อมต่อการนำเสนอในการประชุมสุดยอดอาเซียน ในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในฐานะประธานอาเซียน รวมถึงการที่กรอบความร่วมมืออาเซียน+3 จะก้าวไปสู่การจัดตั้งประชาคมเอเซียตะวันออกในอนาคตนั้น 
          งานวิจัยในหนังสือเรื่อง "การเปลี่ยนแปลงทางประชากรและสังคมในประชาคมอาเซียนและอาเซียน+3" ได้ฉายภาพให้เห็นและอธิบายถึงพลวัตการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและสังคมทั้งในประชาคมอาเซียน และในกรอบอาเซียน+3 ถึง ค.ศ 2050 (พ.ศ. 2593) ซึ่งนัยด้านโอกาสและความท้าทายทางธุรกิจและทางเศรษฐกิจ ตลอดจนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายรัฐ ซึ่งไม่เพียงในการทำให้ วิสัยทัศน์ในปัจจุบันของประชาคมอาเซียนบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หากแต่ยังเอื้อต่อการเตรียมความพร้อมต่อพลวัตของการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งไกลกว่าวิสัยฉบับใหม่ ( ASEAN Community Vision 2040) จึงเป็นหัวใจสำคัญของหนังสือเล่มนี้
          หนังสือ "การเปลี่ยนแปลงทางประชากรและสังคมในประชาคมอาเซียนและอาเซียน+3" เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาเอกสารวิชาการและตำราของวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการนำผลการศึกษาวิจัยจากชุดโครงการวิจัยซึ่งมีชื่อเรื่องเดียวกัน มาประมวล สังเคราะห์และเรียบเรียง ประยุกต์และปรับองค์ความรู้จากงานวิจัยให้สามารถเข้าใจได้โดยง่าย อำนวยประโยชน์ต่อผู้สนใจทั่วไป นักธุรกิจ นักการตลาด และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเชิงนโยบายของภาครัฐ สำหรับคณะชุดโครงการวิจัยประกอบด้วย ศ.ดร. พัชราวลัย วงศ์บุญสิน หัวหน้าชุดโครงการ ร่วมกับ ศ.ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน รองผู้อำนวยการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับผู้ที่สนใจ หนังสือเล่มดังกล่าวสามารถติดต่อได้ที่วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เบอร์ติดต่อ 0-2218-7340, 0-2218-7413 และวางจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          www.sasin.edu 
          www.facebook.com/sasinbusinessschool
          www.twitter.com/SasinThailand