ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

หลักสูตรผู้ประกอบการสู่การเป็น Startup นวัตกรรมสมุนไพรด้านความงาม

          หลักสูตรที่สร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการในการพัฒนาธุรกิจเครื่องสำอางและความงามจากความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมได้ รวมถึงการเป็น New Engine of Growth ของประเทศ
          หลักสูตรที่ได้มุ่งเน้นเพื่อให้ผู้ประกอบการด้านธุรกิจเครื่องสำอางและความงาม นำเอาองค์ความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัยไปต่อยอด เพื่อยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการในการแข่งขัน ให้มีความพร้อมต่อการเข้าสู่ตลาดระดับนานาชาติ เกิดเป็นวิสาหกิจที่มีศักยภาพ สามารถอยู่ในอุตสาหกรรมได้อย่างยั่งยืน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐกับผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องสำอางรายใหม่
          ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้ในส่วนของ การเรียนรู้แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม ด้วยนวัตกรรมสารสกัดขั้นสูงจากพืชและสมุนไพร เรียนรู้พื้นฐานการสร้างแบรนด์และการตลาดสำหรับเครื่องสำอางยุคใหม่ โดยสัมมนาในรูปแบบการบรรยายและศึกษางานในห้องปฏิบัติการ (LABORATORY) โดยวิทยากรจากสถาบันผลผลิตเกษตรฯ ผู้เชี่ยวชาญในด้านวางแผนธุรกิจ การตลาด และด้านอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง รวมถึงโอกาสในเปิดประสบการณ์ธุรกิจและมองหาโอกาสทางการตลาดเครื่องสำอางในต่างระเทศ และเข้าร่วมการประกวดแผนธุรกิจเพื่อรับทุนสนับสนุนจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน