ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

มกอช. นำ Digital Platform จับคู่การค้า www.DGTFarm.com ขยายผลตลาดนำการผลิต ตามนโยบายรัฐบาล

          สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) นำผู้บริหารบริษัทเอกชน ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี ขยายผลนโยบายตลาดนำการผลิต ของรัฐบาล โดยใช้เครื่องมือ Digital Platform จับคู่การค้า www.DGTFarm.com เพื่อส่งเสริมการตลาดแก่เกษตรกร และผู้ประกอบการ สินค้า Q สินค้า GAP สินค้าเกษตรอินทรีย์
          นายกฤษ อุตตมะเวทิน เลขานุการกรม กล่าวว่า สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ได้พัฒนาเว็บไซต์ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ dgtfarm.com ซึ่งทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการจับคู่สินค้าที่เกษตรกรต้องการขาย กับสินค้าที่ผู้บริโภคต้องการซื้อ ให้ตรงตามความต้องการของทั้งสองฝ่าย สามารถช่วยสร้างโอกาสทางการค้าให้แก่เกษตรกร รวมถึงสร้างโอกาสให้แก่ผู้ซื้อและผู้ประกอบการที่ต้องการสินค้าเกษตร โดยสินค้าเกษตรที่สามารถนำเข้ามาจำหน่ายในตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ dgtfarm.com จะต้องเป็นสินค้าที่ดี มีคุณภาพ ได้การรับรองมาตรฐาน หรือเป็นสินค้าที่เข้าร่วมโครงการ QR Trace ระบบตามสอบสินค้าเกษตร
          ทั้งนี้ เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการสร้างความเชื่อมั่น สร้างสมดุลทางการตลาด เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร รวมทั้งเชื่อมโยงภาครัฐและเอกชน สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ด้วยกลไกการตลาดนำการผลิต เลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จึงได้มอบหมายให้เร่งดำเนินการขยายผลการขับเคลื่อนตลาดนำการผลิต โดยใช้เครื่องมือ Digital Platform จับคู่การค้า www.DGTFarm.com เพื่อส่งเสริมการตลาดแก่เกษตรกร และผู้ประกอบการ สินค้า Q สินค้า GAP สินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยนำการผู้บริหาร บมจ.ปตท. และบริษัทเอกชน ลงพื้นที่ในจังหวัดชลบุรี เพื่อร่วมหารือและชี้แจงให้หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ตลาดเป้าหมาย นำร่อง ในเรื่อง โรงอาหารปลอดภัย (Q Canteen) เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยขอนักเรียน และบุคลากร และเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน ด้านความใส่ใจสุขภาพประชาชน นายกฤษ กล่าว...