ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับ บมจ. ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น (TQM) เริ่มซื้อขาย 20 ธ.ค. นี้

          บมจ. ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น (TQM) ผู้นำธุรกิจนายหน้าประกันภัยของประเทศ พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 20 ธ.ค. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 6,900 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "TQM"
          นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีต้อนรับ บมจ. ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มธุรกิจการเงิน หมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "TQM" ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561
          TQM ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ให้บริการนายหน้าประกันภัย โดยมี 2 บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ได้แก่ บจก. ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ (TQM Broker) ดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยที่เน้นขายประกันภัยรถยนต์เป็นหลักผ่านช่องทางโทรศัพท์ (Telemarketing) เป็นบริษัทแกน และบจก. ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ (TQM Life) ดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจสนับสนุน คือ ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์ และธุรกิจให้บริการข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับการประกันภัยผ่านเว็บไซต์ TQM สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายจากกลุ่มพันธมิตรและการให้บริการผ่านสาขาและศูนย์บริการ 95 แห่ง ครอบคลุมทั่วประเทศ
          TQM มีทุนชำระแล้ว 300 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 225 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 75 ล้านหุ้น โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้มีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 68.90 ล้านหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย จำนวน 6.10 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 23 บาท เมื่อวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561 มูลค่าระดมทุนรวม1,725 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 6,900 ล้านบาท โดยมี บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง และบมจ. หลักทรัพย์ ธนชาต เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
          นายอัญชลิน พรรณนิภา ประธานบริษัท บมจ. ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น (TQM) เปิดเผยว่า การนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครั้งนี้ จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งด้านเงินทุนในการต่อยอดทางธุรกิจ โดยจะนำเงินจากการระดมทุนไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาช่องทางการขายผ่านระบบออนไลน์ ลงทุนในระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการ เตรียมพร้อมสู่การเป็น Digital Insurance Broker และการเติบโตในอนาคต
          TQM มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ลำดับแรกหลัง IPO ได้แก่ กลุ่มนายอัญชลิน พรรณนิภา ถือหุ้นรวม 67.90% นางสาวรัตนา พรรณนิภา ถือหุ้น 2.50% นายศรศักดิ์ ถานบุรี และนางสาวสุลลิตา ถานบุรี ถือหุ้นรายละ 2.47% การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO มาจากการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนสถาบันในแต่ละระดับราคา (book building) คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E ratio) ที่ 20.9 เท่า โดยคำนวณจากผลกำไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง (ไตรมาส 4 ปี 2560 ถึงไตรมาส 3 ปี 2561) หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) 
          คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 1.10 บาท ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามที่กฎหมายกำหนด
          ผู้ลงทุนและผู้สนใจ โปรดดูรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.tqm.co.th และที่เว็บไซต์ www.set.or.th