ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

EXIM BANK แต่งตั้งผู้อำนวยการฝ่ายบริหารหนี้

          EXIM BANK แต่งตั้งนางสาวนันทนา ตันสุขเกษม เป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหารหนี้ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
          ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แต่งตั้งนางสาวนันทนา ตันสุขเกษม เป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหารหนี้ ดูแลงานด้านการบริหารหนี้สินและสินทรัพย์ของธนาคาร รวมถึงการติดตามเร่งรัดและแก้ไขรายการหนี้มีปัญหา และการดูแลระบบข้อมูลลูกค้า มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
          นางสาวนันทนาจบการศึกษาปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา และปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีประสบการณ์การทำงานด้านสินเชื่อจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ด้านการวิเคราะห์ความเสี่ยงของสินทรัพย์จากบริษัท เอเชีย เครดิต จำกัด (มหาชน) เคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายปรับโครงสร้างหนี้และผู้บริหารฝ่ายงานบริหารคดี บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด และล่าสุดเป็นที่ปรึกษาการลงทุนอาวุโส ด้านบริหารความมั่งคั่ง บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เอกการลงทุน จำกัด ก่อนจะเข้าร่วมงานกับ EXIM BANK

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนสื่อสารองค์กร ฝ่ายเลขานุการและสื่อสารองค์กร 
          โทร. 0 2271 3700, 0 2278 0047, 0 2617 2111 ต่อ 1141, 1144