ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

SPA ปิดดีล เทคฯ CHABA Nails & Spa เชนร้านทำเล็บชื่อดังในกรุงเทพฯ

          ในการประชุมคณะกรรมการ บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติการลงทุนในบริษัท ชบา เอลลิแกนซ์ จำกัด ("CHABA") โดยซื้อหุ้นจำนวน 349,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 76.00 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของ CHABA เป็นจำนวนเงิน 125,000,000 บาท โดยมีผล 1 มกราคม 2562
          โดยภายใต้สัญญาการลงทุน บริษัทฯ จะถือหุ้นในบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจให้บริการทำเล็บ สปามือ-เท้า และต่อขนตา โดยมีจำนวนสาขาในปัจจุบัน 7 สาขา ซึ่งมีแผนที่จะเปิดเพิ่มในปี 2562 อีกประมาณ 3 สาขา รวมทั้งโอนสาขาร้านทำเล็บในปัจจุบันของบริษัทฯ อีก 2 สาขา ที่ซอยสุขุมวิท 39 และเดอะ อัลเลซ สุขุมวิท 13 (หน้าโรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ แบงคอก สุขุมวิท) รวมเป็น 12 สาขา โดยบริษัทฯ และ CHABA มี Synergy ร่วมกันเพราะเป็นธุรกิจที่ต่อยอดและเสริมซึ่งกันและกัน โดยกลุ่มบริษัทฯ จะมีฐานลูกค้าที่มีจำนวนมากขึ้น และหลากหลายมากขึ้น กล่าวคือ กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะเป็นลูกค้าต่างชาติ ในขณะที่ลูกค้าส่วนใหญ่ของ CHABA จะเป็นลูกค้าคนไทย ทำให้สามารถใช้แผนการตลาดที่จะดึงดูดลูกค้าแต่ละกลุ่มให้มาใช้บริการที่เกี่ยวเนื่องกันได้ โดยบริษัทฯ คาดว่าจะใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานหลักของบริษัทฯ อย่างมีสาระสำคัญ โดยมูลค่าของการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว มีมูลค่าโดยรวมทั้งสิ้น 125,000,000 บาท และไม่ได้เป็นรายการการได้มาจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
          CHABA Nails & Spa ก่อตั้งในปี 2552 โดย นางสาวภวริศา ชินวงศ์วิศาล ให้บริการทำเล็บ สปามือ-เท้าและได้ต่อยอดเพิ่มบริการต่อขนตา ปัจจุบัน CHABA มีสาขารวมจำนวนทั้งสิ้น 7 สาขา เช่น สยามสแควร์ซอย 2 สยามสแควร์วัน เซ็นทรัล เวสต์เกท เซ็นทรัล อีสต์วิลล์ เซ็นทรัลปิ่นเกล้า เกษรวิลเลจและไอคอนสยาม นอกจากนี้ยังมีสำนักงานและโรงเรียนสอนทำเล็บและต่อขนตา (Academy) ตั้งอยู่ที่ทองหล่อ บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 46,000,000 บาท และมีแผนที่จะระดมทุนด้วยตนเองในอนาคต (spin-off)