ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

กรมส่งเสริมสหกรณ์ดัน 18 สหกรณ์สวนยางรวบรวมยางส่งออก 100,000 ตัน หลังครม.มีมติอนุมัติสินเชื่อเสริมสภาพคล่องวงเงิน 5,000 ล้านบาท

          กรมส่งเสริมสหกรณ์ประชุมด่วน 18 สหกรณ์ชาวสาวยาง เตรียมผลักดันเป็นแม่ข่ายรวบรวมยางจากเครือข่ายสหกรณ์ชาวสวนยางอีก 154 แห่ง ดึงปริมาณยาง 100,000 ตันจากตลาดในประเทศส่งออกไปต่างประเทศ เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางให้เกษตรกร ขณะที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการสนับสนุนสินเชื่อจากธ.ก.ส. วงเงิน 5,000 ล้านบาทเสริมสภาพคล่องสถาบันเกษตรกรในการรวบรวมยางเพื่อการส่งออก ระยะเวลาดำเนินการ เริ่ม 1 ธันวาคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2563
          นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวระหว่างการประชุมชี้แจงโครงการบริหารจัดการรักษาเสถียรภาพราคายางพาราของสถาบันเกษตรกร โดยมีตัวแทนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ดำเนินธุรกิจรวบรวมยางพาราและมีศักยภาพในการส่งออก 18 แห่ง จาก 12 จังหวัด เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ซึ่งนโยบายการรักษาเสถียรภาพราคายางพาราของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะมุ่งเน้นสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรเป็นกลไกในการขับเคลื่อน การแก้ไขยางพารา โดยคัดเลือกสหกรณ์ 18 แห่งที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการรวบรวมและแปรรูปยางพารา ทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายในการรวบรวมยางพาราจากสหกรณ์เครือข่ายอีก 154 แห่ง ปริมาณ 100,000 ตัน เพื่อดึงปริมาณยางพาราในประเทศส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยรักษาเสถียรภาพราคายางพาราให้กับเกษตรกร
          ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา สนับสนุนสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องให้สถาบันเกษตรกร วงเงิน 5,000 ล้านบาท ผ่านธ.ก.ส.อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 โดยสถาบันเกษตรกรจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 1 และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 3 ชำระคืนภายใน 12 เดือน นับตั้งแต่วันรับเงินกู้ ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 นอกจากนี้ยังมีเงินอุดหนุนจ่ายขาดเพื่อเป็นค่าบริหารจัดการให้กับสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเงินส่วนนี้ ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์จะต้องทำรายละเอียดชี้แจงว่าค่าบริหารจัดการกิโลกรัมละ 2 บาทนั้น มีข้อมูลสนับสนุนและมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด เพื่อทำข้อตกลงกับสำนักงบประมาณอีกครั้ง คาดว่าจะมีความชัดเจนในเร็ว ๆ นี้
          "สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะต้องทำแผนการรวบรวมยางพาราที่ต้องมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากแต่เดิมที่สหกรณ์เคยดำเนินการ โดยต้องรวบรวมตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2561 – 31 มีนาคม 2561 และต้องรับซื้อยางพาราจากเกษตรกรสมาชิกที่ขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรชาวสวนยางกับกยท.แล้วเท่านั้น และจะต้องมีหลักฐานการสั่งซื้อและส่งออก โดยสหกรณ์อาจจะเป็นผู้ส่งออกเองหรือทำธุรกิจกับบริษัทเอกชน เพื่อนำมาประกอบการยื่นขอรับเงินกู้จากธกส.และขอรับเงินอุดหนุค่าบริหารจัดการ โดยธกส.จะจ่ายเงินตามแผนการรวบรวมและโอนเงินให้สถาบันเกษตรกรเพื่อเป็นค่าบริหารจัดการตามหลักฐานการสั่งซื้อและส่งออกยางพารา ซึ่งสหกรณ์แม่ข่าย 18 แห่งจะต้องทำหน้าที่รวบรวมยางจากสหกรณ์เครือข่ายในแต่ละพื้นที่เพื่อส่งออกไปตลาดต่างประเทศ และจะต้องรายงานปริมาณยางพาราที่สหกรณ์แม่ข่ายและลูกข่ายเก็บรวบรวมไว้ในโกดัง ทั้งยางอัดก้อน ยาง STR 20 ยางก้อนถ้วย ยางแผ่นรมควันและยางเครพ ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบภายในวันที่ 10 ธันวาคม นี้ " รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว