ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

คณะพัฒนาธุรกิจฯ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่อง “ครบเครื่องเรื่องการแปลงโฉมธุรกิจในสี่มิติ” Four Dimensions of business transformation showcases

          คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เล็งเห็นความสำคัญในการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาธุรกิจและ อุตสาหกรรมของประเทศ ทางโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับบัณฑิต คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม จึงได้จัดงานสัมมนาภายใต้หัวข้อ "ครบเครื่องเรื่องการแปลงโฉมธุรกิจในสี่มิติ Four Dimensions of Business Transformation Showcases" เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พ.ย.2561 เวลา 8.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
          โดยมี 4 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ที่น่าเชื่อถือในระดับชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมชาย หาญหิรัญ – รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม, คุณบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร – ปลัดกระทรวงพาณิชย์, คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล - ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) และ ดร.สุทธิพงษ์ สุวรรณสุข - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานทรัพยากรบุคคล บริษัท TOYOTA Leasing (Thailand) Co.,Ltd.