ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

‘กฤษฎา’ เดินหน้าแก้ปัญหาสำคัญ สั่งเร่งรัดผู้บริหารเกษตรฯ ลงพื้นที่ติดตามแก้ไขปัญหา ‘ข้าวโพดหลังนา-ยางพาราตกต่ำ”

          นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ และผู้ตรวจราชการกรม เพื่อเร่งรัดการลงพื้นที่ตรวจติดตามและรับฟังสถานการณ์แก้ไขปัญหาทางการเกษตร 2 เรื่องสำคัญ ดังนี้ 1. ให้ผู้ตรวจราชการฯ ไปพบผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ในพื้นที่ เพื่อติดตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาว่า จังหวัดสามารถเชิญชวนให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการได้มากน้อยเพียงใด มีปัญหาอุปสรรคในเรื่องใดหรือประเด็นใดบ้างให้แก้ไขทันที และ 2. ให้ผู้ตรวจราชการฯ ไปพบผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อตรวจสอบว่าเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) แต่ละจังหวัดได้มาพบเพื่อชี้แจงแนวทางแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) นำยางพาราไปทำถนนและ กยท.ในพื้นที่นั้นมีการเริ่มต้นเตรียมการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางไร่ ละ 1,800 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 15 ไร่แล้วหรือไม่ หากมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องใด/ประเด็นใดบ้างให้รีบแก้ไขทันที และหากเกินขีดความสามารถทั้งสองเรื่องดังกล่าวให้รายงานส่วนกลางดำเนินการด้วย
          ทั้งนี้ ขอให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วางระบบการรับรายงานผลการตรวจติดตามงานตามข้อ 1 และข้อ 2 ไว้ด้วยโดยให้รายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบทุกระยะๆ และให้เริ่มรายงานทันทีที่ลงพื้นที่ภายใน 10 ธ.ค.61