ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ทริส คอร์ปอเรชั่นจับมือ 3 พันธมิตร

          ดร.ไวฑูรย์ โภคาชัยพัฒน์ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ,ดร.อธิปัตย์ บำรุง (กลางซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD ,รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ (กลางขวา) ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติหรือ KNIT และDr. Vincent Ribiere กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง สถาบันที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือ IKI-SEA ร่วมลงนามความร่วมมือจัดตั้งเครือข่ายการจัดการความรู้ประเทศไทย (Thailand Knowledge Management Network : TKMN)เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการจัดการความรู้ ยกระดับความคิดและนวัตกรรมให้กับองค์กรของไทยอันจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความรู้ของประเทศต่อไป ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561