ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สนพ.นครนายก ฝึกยกระดับฝีมือการแปรรูปอาหาร

          สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก ฝึกยกระดับฝีมือสาขาการทำเครื่องดื่มสมุนไพรไทย ให้แก่แรงงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลไม้บางอ้อ ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 19 - 23 พฤศจิกายน 2561 เพื่อให้แรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ สามารถต่อยอดอาชีพให้กลุ่มชุมชนยั่งยืน และเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่การแข่งขันในยุค Thailand 4.0