ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ส.ป.ก. ฉะเชิงเทรา และกลุ่มวิสาหกิจจัดการสมุนไพรวนเกษตรป่าตะวันออก ประชุมสรุปยอดการจำหน่ายพืชสมุนไพร ปี 2561 และจัดทำแผนการรับซื้อสมุนไพร ปี 2562

          เมื่อวันที่ 17–18 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานการปฏิรปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา(ส.ป.ก. ฉะเชิงเทรา) และกลุ่มวิสาหกิจจัดการสมุนไพรวนเกษตรป่าตะวันออก ร่วมประชุมสรุปยอดการจำหน่ายพืชสมุนไพร ปี 2561 และจัดทำแผนการรับซื้อสมุนไพร ปี 2562 ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โดยมี ดร.ภญ.สุภาภรณ์ ปิติพร ผู้อำนวยการมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้ทำสัญญารับซื้อสมุนไพรเกษตรอินทรีย์กับกลุ่มวิสาหกิจจัดการสมุนไพรวนเกษตรป่าตะวันออก และเครือข่ายเกษตรกร รวม 11 เครือข่ายทั่วประเทศ 
          ในการนี้ นายธเนตร พารา รักษาราชการแทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มอบหมายให้นางสาวธัญรัศมิ์ บัวระภา นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
          ส.ป.ก. ฉะเชิงเทรา ได้ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรเกษตรอินทรีย์ระบบชุมชนรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS : Participatory Guarantee Systems) กับเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจจัดการสมุนไพรฯ โดยมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ตลอดห่วงโซ่ โดยเริ่มตั้งแต่การส่งเสริมปลูกพืชสมุนไพร ไม้ยืนต้น ร่วมกับสวนยางพาราและปาล์มน้ำมัน ในระบบอินทรีย์ ร่วมจัดทำมาตรฐาน PGS (Participatory Guarantee Systems)ของกลุ่มฯ ฝึกปฏิบัติในแปลงเกษตรกรรมจริง โดยให้เกษตรกรตรวจรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ฯ พร้อมทั้งเชื่อมโยงการจำหน่ายผลิตผลเกษตรอินทรีย์ วางแผนซื้อขายผลผลิตล่วงหน้ากับ มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โดยใช้หลักการค้าที่เป็นธรรม(Fair Trade) โดยผู้ซื้อและผู้ขายร่วมกันกำหนดราคาที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย นับเป็นแนวทางการส่งเสริมเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อก้าวสู่การพัฒนาเกษตรกรรมที่ยั่งยืน