ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

Dai Jai Market ตลาดนัดสีเขียวเพื่อสุขภาพ

          Dai Jai Market ตลาดนัดสีเขียวเพื่อสุขภาพ จัดขึ้นทุกวันอังคารสิ้นเดือน เวลา 7:00-17:00 น. ณ บริเวณหน้าห้องกระจก บร.4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
          โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้นักศึกษา บุคลากร อาจารย์ และบุคคลทั่วไป ได้ซื้อสินค้าอินทรีย์จากเกษตรกรอินทรีย์โดยตรง เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ และช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายแก่เกษตรกร