ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เลขาธิการส.ป.ก.ประชุม การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบูรณาการพัฒนาพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ร่วมกับ ๘ หน่วยงาน

          เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานการประชุมการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบูรณาการพัฒนาพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน พื้นที่ยึดคืนตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ระหว่างสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก) กับ ๘ หน่วยงาน โดยมี นายดุลยเดช วัชรสินธุ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผศ.ดร. ศุภฤกษ์ สุขสมาน คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสมพร ทองทั่ว รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายสุริยน พัชรครุกานนท์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ผู้แทนจากหน่วยงาน ๘ แห่ง ได้แก่ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรบาดาล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
          การประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อพิจารณาทบทวน ปรับปรุงแก้ไขร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับดังกล่าวให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน และถูกต้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในโอกาสการลงนามบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงาน ทั้ง ๘ แห่ง ต่อไป