ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ก.แรงงาน แท็กทีม ลุยมโนราห์เมืองสมุทรสาคร

          นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักรับรองความรู้ความสามารถ(นายวัชรพงษ์ มุขเชิด) และคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เพื่อร่วมตรวจเยี่ยมบริษัท มโนราห์อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่ สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุนทรสาคร สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร (นายสุชาติ เงินสุข) สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานประกันสังคม และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานราชการในจังหวัดสมุทรสาครที่ร่วมบูรณาการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ด้วย อาทิ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นหัวหน้าคณะในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ ดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ เจ้าของกิจการ(ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร) ให้การต้อนรับและชี้แจงข้อมูล พร้อมนำเยี่ยมชมโรงงาน การผลิตข้าวเกรียบกุ้ง ตรามโนราห์
          จากการที่ได้พบปะหารือกับผู้บริหารของบริษัทฯ และทีมงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด อาทิ ประธานชมรมผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร(นายฉัตรชัย วงศ์ตรีเนตรกุล) มีประเด็นที่ต้องร่วมกันดำเนินการขับเคลื่อนคือ การพัฒนากระบวนการผลิตที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมในขณะเดียวกันก็จะต้องมีการยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานมีคุณภาพ (Super Worker) เพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดสมุทรสาคร จะจัดหาอุปกรณ์ฝึกด้าน Automation เพื่อจัดตั้งศูนย์ฝึกเทคโนโลยีชั้นสูงในด้าน Automation ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร เพื่อรองรับการพัฒนาเข้าสู่อุตสาหกรรม Thailand 4.0
          นอกจากนี้บริษัทยังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การดำเนินงานเพื่อการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม คือการเป็นเครื่องข่ายการพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มผู้ต้องขัง และรับผู้ต้องขังที่ผ่านการพัฒนาทักษะแล้วเข้าทำงาน สำหรับการรับผู้พิการเข้าทำงานนั้น ได้ปฏิบัติตามกฎหมายของกระทรวงแรงงานอย่างถูกต้อง โดยมีผู้พิการทำงานในบริษัทจำนวน 5 คน(มีพนักงานกว่า 400 คน) ด้านการฝึกอบรม และช่างไฟฟ้าที่ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 นั้น บริษัทดำเนินการถูกต้อง โดยมีการฝึกอบรมให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง มีช่างไฟฟ้าจำนวน 2 คนได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถแล้ว ทั้ง หมด อีกด้านหนึ่งที่ดร.อภิวัฒน์ แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมคือความต้องการช่างฝีมือเข้าทำงาน โดยเฉพาะสาขาช่างเชื่อม
          จากประเด็นการหารือและตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหารของหน่วยงานราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้แจ้งให้ผู้ประกอบการได้ทราบว่าจะมีการออกตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการเป็นระยะๆ เพื่อรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้จังหวัดสมุทรสาคร เป็น "สมุทรสาครโมเดล" ภายใต้วิสัยทัศน์ "เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกษตรและอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ สังคมเป็นสุข"