ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: คณะพาณิชย์ฯ มธ ร่วมกับ Myanmar Institute of Banking

          รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และ Myanmar Institute of Banking ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และพัฒนาบุคลากรที่ทำงานในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ผ่านการให้การศึกษาในโครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสากล หลักสูตรนานาชาติ (GEMBA) ณ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมื่อเร็วๆ นี้
          ภาพบรรยายจากซ้ายซ้ายไปขวา
          1. คุณวิทิตา ถิระพร ผู้จัดการสำนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานผู้แทนย่างกุ้ง
          2. คุณยาใจ บุนนาค เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง
          3. พันเอกอภิชาต จูภาวัง ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง
          4. คุณณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ อุปทูต สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง          
          5. รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
          6. รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
          7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุลยภาค ปรีชารัชช ผู้อำนวยการโครงการ GEMBA
          8. ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ กรรมการบริหารหลักสูตร GEMBA
          ติดต่อ: