ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สนพ.นครนายก ยกระดับมาตรฐานช่างไฟฟ้าให้แก่นักศึกษาก่อนจบการศึกษา

          สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก ดำเนินการฝึกอบรมยกระดับฝีมือก่อนทดสอบมาตรฐานให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิตนครนายก ระดับ ปวส.2 ก่อนจบการศึกษา ในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 50 ชั่วโมง จำนวน 24 คน จากนั้นจะได้ทำการทดสอบมาตรฐานฝีมือ เพื่อให้สามารถนำใบประกอบวิชาชีพ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารไปประกอบอาชีพได้ภายหลังจบการศึกษา ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2557