ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เปิดหลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร MINI MBA: นวัตกรรมความยั่งยืนในการจัดการความปลอดภัย สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

          คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)
          ร่วมมือกันจัดหลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร Organization Executives Mini MBA: Innovative Sustainability in Safety, Health, Environment & Energy Management (SHE & En) เพื่อให้ผู้บริหารได้เข้าใจในมุมมองด้าน SHE & En และผู้รับผิดชอบด้าน SHE & En ได้เข้าใจมุมมองการบริหารทางธุรกิจ
          รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.fph.tu.ac.th/news4