ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สคร. จัดงานพิธีเปิด “การซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund) “TFFIF”

          เนื่องด้วย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้จัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund : TFFIF) ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อนำมาใช้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ โดยการระดมทุนจากประชาชนผ่านกลไกของตลาดทุน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสามารถนำเงินมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องรอเงินงบประมาณของประเทศหรือเงินสะสมจากรายได้ของแต่ละหน่วยงาน โอกาสนี้จึงใคร่ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนทุกท่านร่วมงานพิธีเปิด "การซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย" กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund) "TFFIF" ในวันพุธที่ 31ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 – 10.20 น. หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ อาคาร B ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์ฯ
          โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าว ดังนี้
          - นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
          - นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
          - ดร.สุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
          - นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
          - นางสาวประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
          - นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
          - นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
          - นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย