ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

TTA คว้ารางวัล Asia’s Most Influential Companies งาน ACES Awards 2018

          บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA คว้ารางวัล Asia's Most Influential Companies ในงาน Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards 2018 (ACES Awards 2018) ซึ่งจัดขึ้นโดย MORS Group เพื่อยกย่องความสำเร็จขององค์กรและบุคคลในทวีปเอเชีย ที่เป็นแบบอย่างในการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ทั้งนี้ TTA ได้รับรางวัลในสาขา Asia's Most Influtential Companies ซึ่งปีนี้มีเพียง 5 องค์กรชั้นนำในทวีปเอเชียเท่านั้นที่ได้รับรางวัลนี้
          นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA กล่าวว่า "การที่ TTA ได้รับรางวัล Asia's Most Influential Companies Awards ในงาน ACES Awards 2018 ถือเป็นเกียรติอย่างสูง ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้บริษัทฯ ก้าวข้ามความท้าทายทางธุรกิจ เพื่อบรรลุเป้าหมายในการเป็นกลุ่มบริษัทเพื่อการลงทุนชั้นนำในเอเชียที่ได้รับความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือมากที่สุด และยังเป็นแรงผลักดันที่ทำให้คณะผู้บริหารและพนักงานทุกคน จะมุ่งมั่นส่งมอบประสบการณ์ที่ดี ที่น่าประทับใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ รวมถึงการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสังคม อย่างที่ TTA ได้ถือปฏิบัติตลอดมา รางวัล Asia's Most Influential Companies ที่ TTA ได้รับมา ทำให้ TTA เป็นที่รู้จักในภูมิภาคเอเชียและในระดับสากลมากยิ่งขึ้น"
          ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ TTA ได้รับรางวัล Asia's Most Influential Companies อันทรงเกียรตินี้ ได้แก่ การเป็นบริษัทที่มองการณ์ไกล มีความคิดริเริ่มพัฒนาสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ และมีความยืดหยุ่นปรับตัวได้ดี สามารถบริหารจัดการความท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น และที่สำคัญคือ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและส่งเสริมศักยภาพของบุคลากร มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีธรรมาภิบาล คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและการตอบแทนสู่สังคมอยู่เสมอ สิ่งเหล่านี้ส่งผลทำให้ TTA มีผลประกอบการที่ดี มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
TTA นอกจากจะได้รับรางวัล Asia's Most Influential Companies ในปีนี้แล้ว เมื่อปี 2560 ที่ผ่านมา Enterprise Asia ซึ่งเป็นองค์กรที่ส่งเสริมการทำประโยชน์ต่อสังคม ได้คัดเลือกให้ TTA เป็นบริษัทดีเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และได้รับรางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2017 ในสาขา Social Empowerment จากการดำเนิน โครงการ "กล้าทำดี ยุติการรังแกในโรงเรียน" อย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก TTA ได้ช่วยปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน กล้าทำดี นำพลังออกมาใช้อย่างสร้างสรรค์เพื่อส่วนรวม ส่งเสริมให้เยาวชนมีค่านิยมเรื่องการนับถือตนเอง ความเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล การยอมรับและเห็นใจผู้อื่น เพื่อที่จะลดพฤติกรรมรังแกกันในโรงเรียน นอกจากนี้ TTA ได้เปิดเพจ Facebook "StopBullying TH" เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาการรังแกกันในโรงเรียนที่มีในสังคมไทย ตลอดจนเผยแพร่ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูลูกให้ถูกต้องอีกด้วย
          "รางวัล Asia's Most Influential Companies 2018 ถือเป็นความสำเร็จของพนักงานทุกคนในบริษัทฯ ไม่ใช่ผลงานของผมเพียงผู้เดียว แต่เป็นผลงานของบุคลากรในบริษัททุกคนที่มีส่วนช่วยให้ TTA ได้รับรางวัลนี้มา ทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเทเต็มความสามารถ รางวัลนี้เป็นความภาคภูมิใจและถือเป็นรางวัลตอบแทนความสำเร็จของทุกคน ที่จะยังคงมีพลังสร้างสรรค์ให้ TTA เติบโตอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วมเสริมสร้างเศรษฐกิจและสังคมต่อไป" นายเฉลิมชัย กล่าวเสริม