ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ก.วิทย์ นำ วทน. ยกระดับ OTOP เมืองเลย ตอบรับแนวคิดเมือง “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเลยเข้มแข็งแบบพอเพียง”

          นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดกิจกรรมการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับโอทอป ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตอบรับแนวคิดจังหวัดเลย "เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชมเลยเข้มแข็งแบบพอเพียง" โดยมี นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย, คณะผู้บริหาร วท. และประชาชนให้การต้อนรับ ซึ่งงานดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย และจังหวัดเลย
          สำหรับงาน กิจกรรมการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับโอทอป ประกอบด้วย การอภิปราย "การยกระดับ โอทอปด้วย วทน. ได้อย่างไร และกิจกรรม STI for OTOP Upgrade Matching เรียกได้ว่างานนี้จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์โอทอปท้องถิ่นที่น่าสนใจ ซึ่งเกิดจากประเพณี วัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา กลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจจะไม่เป็นที่นิยมมากนัก การนำ วทน. ลงมาช่วย จะทำให้เกิดการยกระดับคุณภาพและรูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจ อันนำไปสู่การสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการภายในท้องถิ่น
          นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ด้วยนโยบายรัฐบาลและนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ต้องการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไปสู่ประเทศนวัตกรรม และต้องการนำวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใน 3 เรื่องสำคัญ คือ วิทย์สร้างคน วิทย์เสริมแกร่ง วิทย์ภูมิภาค กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้าโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งเป็นงานตามกรอบวิทย์ภูมิภาค และเป็นงานสำคัญตามแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการบูรณการและการใช้ประโยชน์ผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นงานสำคัญของรัฐบาลตามแผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนา SME สู่สากล ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยหน่วยงานในสังกัดและเครือข่ายสถาบันการศึกษา นำผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผสานกับแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพ มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด การพัฒนากระบวนการผลิต เครื่องมือเครื่องจักร บรรจุภัณฑ์และการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความแตกต่าง มูลค่า/คุณค่า เกิดโอกาสใหม่ๆ ทางการตลาดทั้งในประเทศ และในระดับสากล
          โดยที่ผู้ประกอบการโอทอปเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ โดยรวม และต่อการพัฒนาพื้นที่ภูมิภาค ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จึงได้พัฒนาสินค้าโอทอปตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอปให้กับผู้ประกอบการ โดยผลักดันให้ผู้ประกอบการโอทอปเข้าสู่การขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของตลาดและลูกค้า การขยายช่องทางการจัดจำหน่ายและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแล้ว ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้ว จำนวนกว่า 1,600 สถานประกอบการ
          กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และเครือข่าย ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาในพื้นที่ทุกภูมิภาค มีความพร้อมในเรื่องเทคโนโลยี ทั้งเทคโนโลยีด้านอาหาร เครื่องดื่ม สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เทคโนโลยีการพัฒนาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ตลอดจนของใช้ ของประดับตกแต่งและของที่ระลึก ครบทุกประเภทสินค้าโอทอป ที่จะเพิ่มศักยภาพ สร้างความเข้มแข็งในการพัฒนากลุ่มและเครือข่ายชุมชน แบบครบวงจรให้กับผู้ประกอบการ รวมทั้งมีความเชื่อมั่นด้วยการทำงานร่วมกัน ในลักษณะบูรณาการของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานภาคีทุกหน่วยงาน จะสามารถยกระดับผู้ประกอบการโอทอป ให้มีความเข้มแข็ง เติบโต มีรายได้ สร้างเงิน สร้างงาน ส่งเสริมให้เศรษฐกิจฐานรากของไทยก้าวสู่ความมั่งคั่งและมั่นคงอย่างยั่งยืน