ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

22 ปี “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” นำธรรมสู่คนเมือง

          ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย จัดงาน "ครบรอบ 22 ปี เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ" มุ่งส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณธรรม – จริยธรรม ด้วยการเผยแผ่พระธรรมคำสอนตามหลักพุทธศาสนาสู่ชุมชนและสังคม ตามปณิธานของบริษัท "ร่วมสร้างสรรค์ และแบ่งปันโอกาสให้กับทุกคน" ล่าสุดนิมนต์พระเจ้าอาวาส 9 วัดดังจากทั่วประเทศ เจริญพระพุทธมนต์ให้พนักงานและประชาชนในละแวกได้ร่วมทำบุญถวายสลากภัต ตลอดจนได้รับข้อคิดดีๆ นำไปใช้ในชีวิตประจำวันและในที่ทำงานอีก
ด้วย
          นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย กล่าวว่า ในโอกาสครบรอบ 22 ปี ของโครงการ "เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ" ทางซีพี ออลล์ได้นิมนต์ เจ้าอาวาสวัดดังจากทั่วประเทศ จำนวน 9 รูป มาร่วมเจริญพุทธมนต์และแสดงธรรม ได้แก่ พระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร, พระเทพรัตนนายก เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน, พระราชวิสุทธิประชานาถ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี, พระวิเชียรโมลี เจ้าอาวาสวัดหนังราชวรวิหาร, พระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว จังหวัดอ่างทอง, พระครูไพศาลพัฒนโกวิท (ครูบาเทือง) เจ้าอาวาสวัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน จังหวัดเชียงใหม่, พระครูสุธรรมนาถ เจ้าอาวาสวัดปลักไม้ลาย จังหวัดนครปฐม, พระครูวรวรรณวิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล จังหวัดเชียงใหม่, พระมหาฤทธิเดช สุเมธี เจ้าอาวาสวัดสนมหมากหญ้า จังหวัดอุบลราชธานี
          บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่น มีประชาชนและพนักงานกว่า 800 คน เข้าร่วมทำบุญ และร่วมกันถวายสลากภัต ซึ่งจัดขึ้นเป็นพิเศษเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญครั้งยิ่งใหญ่ เปิดโอกาสให้ถวายจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์โดยไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็นพระรูปใด เพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวก่อเกิดความสามัคคีในการร่วมบุญ นอกจากนี้
          ผู้เข้าร่วมงานยังได้ตื่นตาตื่นใจไปกับ การแสดงกลองฉลองชัย โดยคณะนักศึกษาจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
"โครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ จัดขึ้นครั้งแรก เมื่อปี 2540 โดยได้นิมนต์พระอาจารย์มาบรรยายธรรมเริ่มจากให้พนักงานบริษัทฯร่วมฟัง และขยายผลสู่ประชาชน เพื่อให้น้อมนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เนื่องจากสีลมเป็นถนนสายธุรกิจที่สำคัญของประเทศ แต่ไม่มีวัดไทย โครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ จึงเป็นเสมือนพื้นที่ให้คนในชุมชนได้มาร่วมกันทำบุญ เพื่อสร้างพื้นที่ธรรมะสำหรับคนเมือง สร้างความสงบ เสริมสติ และก่อให้เกิดปัญญาแก่ทุกคน" นายก่อศักดิ์กล่าว
          ตลอดระยะเวลากว่า 22 ปี ที่ผ่านมา ซีพี ออลล์ได้จัดงาน "เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ" เป็นประจำทุกเที่ยงวันศุกร์ต่อเนื่อง มากว่า 1,200 ครั้ง โดยในแต่ละเดือนจะนิมนต์พระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงเทศนาธรรมบรรยาย 3 สัปดาห์ ในหนึ่งสัปดาห์ของเดือนจะเชิญฆราวาสที่มีชื่อเสียงมาแบ่งปันประสบการณ์ธรรมะ โดยแต่ละครั้งจะมีผู้ร่วมฟังบรรยาย 300 - 500 คน 
          นอกจากโครงการดังกล่าว ซีพี ออลล์ ยังมีการส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณธรรม อาทิ โครงการส่งเสริมสอบธรรมศึกษาแก่พนักงาน เพื่อสนับสนุนให้พนักงานได้ศึกษาหลักธรรม โดยดำเนินโครงการถึงปัจจุบันพนักงานของบริษัทสามารถ สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ประมาณ 13,500 คน และมีโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ สัญจร "ธรรมสู่เยาวชน"เพื่อนำหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปเผยแผ่สู่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่ผ่านมาได้จัดบรรยายธรรมให้นักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ มาแล้วประมาณ 15,000 คน อาทิ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ , โรงเรียนบดินเดชา สิงห์ (สิงหเสนี) 4 และโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์, โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และโรงเรียนเตรียมทหาร เป็นต้น เพื่อเป็นการบ่มเพาะเยาวชนให้เป็นทั้งคนเก่งและดีของสังคมไทย