ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

การประกวดวาดภาพ “ออมมรดกศิลป์ แผ่นดินแม่” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานการตัดสินการประกวดวาดภาพ "ออมมรดกศิลป์ แผ่นดินแม่" เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในฐานะทรงเป็น"อัคราภิรักษศิลปิน" และสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปที่รักในงานศิลปะให้มีเวทีในการแสดงออก อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์งานศิลป์ให้อยู่คู่วัฒนธรรมไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลรวม 1.77 ล้านบาท แบ่งการประกวดออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ เยาวชนอายุ 7-10 อายุ 11-14 ปี อายุ 15-18 ปี และบุคคลทั่วไป โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณอิทธิพล ตั้งโฉลก ศาสตรเมทีเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะ รวม 10 ท่าน ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งการประกวดดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ GSB Generation ธนาคารออมสินจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 แล้ว และในปีนี้มีผลงานส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 552 ผลงาน ณ สถาบันวิชาการ TOT ถนนงามวงศ์วาน เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2561

          สำหรับผลการตัดสินการประกวดรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งแต่ละประเภทมีดังนี้
          - ประเภทเยาวชนอายุ 7-10 ปี ได้แก่ "หุ่นกระบอกไทย" เด็กหญิงนริศรา เลื่อนฤทธิ์
          - ประเภทเยาวชนอายุ 11-14 ปี ได้แก่ "มรดกศิลป์แผ่นดินแม่" เด็กหญิงสุภาวดี อ่ำปลอด
          - ประเภทเยาวชนอายุ 15-18 ปี ได้แก่ "การเปลี่ยนแปลงที่หม่นลง" นายณภัทร อาริยวัฒน์
          - และประเภทบุคคลทั่วไป ได้แก่ "อัศจรรย์แห่งบุญสารทเดือนสิบ" นายณรงค์ฤทธิ์ กาลจิตร์
          และรางวัลอื่นๆติดตามรายละเอียดประกาศผลการประกวดทางเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th และ www.gsbgen.com
          ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งจะมีพิธีมอบรางวัลในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา พระราม 9