ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

RBRU: คณบดี คณะมุนษยศาสตร์ มรภ.รำไพพรรณี ร่วมขับเคลื่อนให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูวงศ์ อุบาลี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี เผยว่า ได้นำนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว มาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเพื่อให้นโยบายดังกล่าวเกิดผลเป็นรูปธรรม กลไกการขับเคลื่อนที่ว่านี้ไม่ใช่แค่การทำกิจกรรม หรือแค่การมีลักษณะทางกายภาพที่เป็นสีเขียว แต่มันต้องเริ่มจากการมีหัวใจสีเขียวและพัฒนาไปสู่การมีวิถีสีเขียวจึงจะเกิดความยั่งยืน