ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

GCAP เพิ่มทุน 100 ล้านหุ้น ขาย RO ราคา 2 บาท/หุ้น เตรียมออกหุ้นกู้ เสริมแกร่งฐานะการเงิน-ขยายพอร์ตสินเชื่อเพิ่ม

          บอร์ด GCAP ไฟเขียวเพิ่มทุน 100 ล้านหุ้น ขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม RO ที่ราคา 2 บาท/หุ้น กำหนดจองซื้อและชำระค่าหุ้นวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2561 และ 3 ธันวาคม 2561 นี้ เพื่อรองรับการขยายพอร์ตสินเชื่อ และช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่โครงสร้างทางการเงิน กำหนดจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 วันอังคารที่ 6 พ.ย. 2561 นี้ เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 50 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 100 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 150 ล้านบาท พร้อมเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่ารวมไม่เกิน 1,600 ล้านบาท ล่าสุดบริษัทฯได้ปรับเป้าหมายปล่อยสินเชื่อใหม่ปีนี้เป็น 1,500 ล้านบาท เน้นคุณภาพสินเชื่อ โดยยอดการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อปีนี้คาดสัดส่วนอยู่ที่ 70% และอีก 30% เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลและนิติบุคคล
          นายสเปญ จริงเข้าใจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ GCAP แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการออกหุ้นเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 100 ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 50 ล้านบาท เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยจะออกและเสนอขายในคราวเดียวกันทั้งจำนวน ในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2 บาท กำหนดให้วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) โดยกำหนดการจองซื้อและชำระค่าหุ้นวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2561 และ 3 ธันวาคม 2561 นี้
          "การเพิ่มทุนครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯมีเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต และทำให้โครงสร้างทางการเงินแข็งแกร่ง โดยทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง รวมทั้งช่วยให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนสูงขึ้น บริษัทฯจะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ไปขยายพอร์ตสินเชื่อ ทั้งการปล่อยสินเชื่อประภทเช่าซื้อ สินเชื่อส่วนบุคคล หรือสินเชื่อประเภทอื่นๆที่เหมาะสม" นายสเปญ กล่าว
          นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ยังอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจ ซึ่งบริษัทมีแผนงานขยายธุรกิจให้บริการสินเชื่อในด้านต่างๆ โดยประกอบกิจการค้าบัตร หรือคูปองส่วนลด บัตรสมาชิก บัตรโทรศัพท์ หรือบัตรที่ใช้แทนเงินสดอื่นๆ หรือตั๋วหรือคูปองใดๆ ที่มีมูลค่า และประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเปิดรับสมัครสมาชิก ให้บริการค้นคว้าข้อมูล รวมถึงประกอบธุรกิจบริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบธุรกิจพาณิชย์การโอน รับโอน แลกเปลี่ยน ซื้อขายเงินหรือมูลค่าทางดิจิทัล นอกจากนี้จะประกอบธุรกิจแฟ็คเตอริ่ง การขายฝาก และเช่าซื้อ
          ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติกำหนดให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 50 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 100 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 150 ล้านบาท ในวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.30 น. ณ ห้องพิมานแมน โรงแรมอนันตรา สยาม-กรุงเทพฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 นี้
          อีกทั้ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติในการกำหนดวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ มูลค่ารวมไม่เกิน 1,600 ล้านบาท เป็นมูลค่าของหุ้นกู้คงเหลือ ณ ขณะใดขณะหนึ่งไว้ มูลค่ารวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ และให้สอดคล้องกับส่วนของผู้ถือหุ้นที่จะเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนและผลประกอบการในอนาคตของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์ของการใช้เงินเพื่อใช้ในการปล่อยสินเชื่อเพื่อการเติบโตของบริษัทฯ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยหุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครั้งดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ โดยเสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป, ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยอายุและอัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ สามารถไถ่ถอนตามระยะเวลาที่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง 
          บริษัทฯ ยังคงรุกธุรกิจปล่อยสินเชื่อภาคการเกษตรในสัดส่วน 70-80% เหมือนเดิม เนื่องจากปัจจุบันเครื่องจักรกลการเกษตรมีหลากหลายประเภทมากขึ้น รวมถึงก่อนหน้านี้ บริษัทฯ ได้พันธมิตรใหม่ คือ บริษัท ซีเอ็นเอช อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ให้บริการรถแทรคเตอร์ ส่งผลให้ยอดสินเชื่อส่วนดังกล่าวเติบโต โดยยอดการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อปีนี้คาดสัดส่วนอยู่ที่ 70% และอีก 30% มาจากยอดปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลและนิติบุคคล
          "ล่าสุดบริษัทฯได้ปรับเป้าหมายปล่อยสินเชื่อใหม่ปีนี้เป็น 1,500 ล้านบาท จากเดิมตั้งไว้ที่ 1,800 ล้านบาท โดยในช่วงครึ่งปีแรกปล่อยสินเชื่อใหม่แล้วประมาณ 600 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้ปรับกลยุทธ์การดำเนินงานโดยเน้นรุกปล่อยสินเชื่อให้มีคุณภาพมากขึ้น ขณะที่ทิศทางธุรกิจครึ่งปีหลังนี้คาดการณ์ว่าผลประกอบการยังเติบโตดีกว่าครึ่งปีแรก เนื่องจากเป็นช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจ และภาคเกษตรดีขึ้น ไม่มีปัญหาภัยแล้ง" นายสเปญ กล่าว