ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

RBRU: แบงก์ – เฟิร์น คว้า ดาวเดือน ’61 นิเทศ มรภ.รำไพพรรณี

          แบงก์ หรือ นายพงษ์พันธ์ ชอบชน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขานิเทศศาสตร์ (สองภาษา) แขนงวิชาการสื่อสารการท่องเที่ยว ได้รับเลือกเป็น เดือน คณะนิเทศศาสตร์ และ เฟิร์น นางสาวพลอยนภัส ยอดฉิมพลี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการสื่อสารบูรณาการ แขนงวิชาธุรกิจบันเทิงและการแสดง ได้รับคัดเลือก เป็น เดือน คณะนิเทศศาสตร์ ประจำปี 2561
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเริญ คังคะศรี คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี เปิดเผยว่า การประกวดครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถได้อย่างเต็มกล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะและที่สำคัญคือคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาเป็นตัวแทนของคณะเข้าร่วมประกวดระดับมหาวิทยาลัยต่อไป
          ทั้งนี้คณบดีขอบคุณ โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ จันทบุรี โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า จันทบุรี และทรูมูฟเอช จันทบุรี ที่ให้การสนับสนุนการประกวดในครั้งนี้