ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ซีพีเอฟ 28 โรงงาน คว้ารางวัล CSR-DIW Continuous Award ตอกย้ำรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนยั่งยืน

          บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ โดยสถานประกอบการซีพีเอฟ จำนวน 28 แห่ง รับรางวัลในโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน ประเภท CSR-DIW Continuous Award จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สะท้อนความมุ่งมั่นขององค์กรมีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมและอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน 
          นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซีพีเอฟ กล่าวว่า รางวัล CSR – DIW Continuous Award เป็นเครื่องหมายยืนยันความตั้งใจจริงของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ในการปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบอุตสาหกรรม รักษามาตรฐานและส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงงานและชุมชนใกล้เคียง รวมทั้งดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
          การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของซีพีเอฟ สอดคล้องกับแนวทางสากล ISO 26000 ครอบคลุมประเด็นหลัก 7 ด้าน คือ การกำกับดูแลองค์กร สิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม การปฏิบัติที่เป็นธรรม ผู้บริโภค และการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม ขณะเดียวกันยังดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals) 
          ซีพีเอฟ ยังมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่กับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืน ภายใต้ 3 เสาหลัก "อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่"บนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดูแลพัฒนาบุคลากร ด้วยจุดมุ่งหมายสูงสุดในการนำมาซึ่งผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อผู้ถือหุ้น สุขอนามัยที่ดีของผู้บริโภค ความมั่นคงและความสุขของพนักงาน คู่ค้าธุรกิจและชุมชน ตลอดจนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
          นายธงชัย สุขพัฒนนิกูล รองกรรมการผู้จัดการ ซีพีเอฟ โรงงานแปรรูปเนื้อไก่สระบุรี กล่าวว่า บริษัทฯ นำระบบไบโอแก๊สและระบบบำบัดน้ำเสียมาใช้ เป็นการช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมรอบชุมชน นอกจากนี้ ยังมีนโยบายเพิ่มปริมาณการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด มีการรณรงค์การประหยัดน้ำอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีมาตรการกำจัดของเสียและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม จึงมุ่งเน้นใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
          ทั้งนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดให้มีการมอบรางวัล CSR – DIW มาตั้งแต่ปี 2551 โดยในปี 2561 นี้ ได้รับเกียรติจาก นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานมอบรางวัลฯ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดี กรุงเทพ ฯ