ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

RBRU: อธิการบดี มรภ.รำไพฯ ย้ำ นักศึกษาทุกคน ต้องมีวินัย อดทน และรับผิดชอบ

          ผู้ช่วยศาตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี เผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มีนโยบายมุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถและเกิดทักษะด้านต่าง ๆในการเรียนเพื่อนำไปต่อยอดหลังสำเร็จการศึกษา และนโยบายที่สำคัญประการหนึ่ง คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยฯ ทุกคนต้อง มีวินัย อดทน และรับผิดชอบ เช่น การสวมหมวกกันน็อคก่อนเข้ามหาวิทยาลัย การแต่งกายถูกระเบียบ และการรับผิดชอบต่อการเรียนของตนเอง
          อธิการบดีเปิดเผยเพิ่มเติมว่า กิจกรรมของมหาวิทยาลัยหรือกิจกรรมของคณะ เป็นส่วนหนึ่งในการฝึกความมีวินัย ความอดทน และความรับผิดชอบ โดยนักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ การเข้าร่วมกิจกรรมนั้นนักศึกษาจะได้ทั้งเพื่อนต่างคณะเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ได้ความรักความสามัคคีจากอาจารย์ รุ่นพี่และรุ่นน้อง กิจกรรมที่ฝึกความมีวินัย ความอดทน และความรับผิดชอบ เช่น ค่ายชมพูเขียว และพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร เป็นต้น
          "ถ้าเรามั่นฝึกฝนความมีวินัย ความอดทน และความรับผิดชอบเราจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นและพัฒนาประเทศชาติต่อไป" อธิการบดีกล่าว