ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ส่งมอบทุน นักศึกษาทันตแพทย์ม้ง

          ดร.ประหยัด นันทศีล นายกสมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมกันส่งมอบเงินจำนวน 109,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าพันบาทถ้วน) ให้กับนางสาวคนึงนิจ แซ่ย้าง นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยพะเยา สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นระหว่างศึกษาระยะเวลา 3 ปีหรือจนจบการศึกษา ซึ่งการระดมทุนเพื่อการศึกษาครั้งนี้ จัดโดยสมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย รวมถึงได้รับการบริจาคเพิ่มเติมจากพี่น้องม้งทั่วประเทศ ม้งออสเตรเลีย และม้งอเมริกา มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันสนับสนุนด้านการศึกษา ให้นักศึกษาชาติพันธุ์ม้งที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีพ่อหลวงเกิด พนากำเกิด ประธานชมรมม้งย่างในประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ศูนย์ประสานงานกลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดเชียงใหม่