ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

Gossip News: BOI สร้างนักลงทุนในต่างประเทศ

          สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ร่วมกับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "สร้างนักลงทุนในต่างประเทศ (TOISC)" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมความรู้ด้านการลงทุนแก่เจ้าของกิจการ ทายาทธุรกิจ และผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายจากองค์กร และเพื่อยกระดับธุรกิจไทยให้พร้อมสำหรับการออกไปขยายธุรกิจการลงทุนในต่างประเทศ เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2561 เริ่มอบรม ในเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2561 การอบรมในครั้งนี้รับรุ่นละ 35 ท่าน และไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม ยกเว้นการเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาลู่ทางการลงทุนในประเทศ รัสเซีย บังคลาเทศ อินโดนีเซียและมาเลเซีย ท่านสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ