ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

รุ่นที่ 5 สร้างสรรค์ Infographic เพื่อการสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัล ด้วย PowerPoint 2016 Advance

          หลักสูตร สร้างสรรค์ Infographic เพื่อการสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัล ด้วย PowerPoint 2016 Advance
          ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ http://www.tpif.or.th/2012/DownloadPDF/refPDFTH20180530103321.pdf

          คุณได้อะไรจากหลักสูตร
          เรียนรู้ทักษะเบื้องต้นในการออกแบบสื่อ Presentation โดยใช้เทคนิคผสมผสานกับการนำ Infographic ซึ่งเป็น การนำข้อมูลหรือความรู้มาสรุปในรูปแบบข้อมูลที่เป็นภาพ เข้าใจง่ายในเวลารวดเร็วและชัดเจน สามารถสื่อให้ผู้ชมเข้าใจความหมายของข้อมูลทั้งหมดได้ และที่สำคัญการนำเสนอ Infographic สามารถแสดงเป็นภาพหรือกราฟฟิกซึ่งบ่งชี้ถึงข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นสถิติ ความรู้ ตัวเลข ฯลฯ เรียกว่าเป็นการย่อข้อมูล ด้วยการอธิบาย เน้นสัญลักษณ์ หรือภาพแทนข้อความ เหมาะสำหรับการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพราะทำให้ เข้าใจได้รวดเร็ว และประมวลผลได้ง่าย
          หลักสูตรนี้ได้รวบรวมเทคนิคพิเศษที่มีความสำคัญในการออกแบบ Infographic ผ่านสื่อ Presentation โดยทดลองทำ Workshop และยังได้เรียนรู้เทคนิคเคล็ดลับต่างๆ ที่ถูกซ่อนอยู่ในโปรแกรมนำเสนอ สร้างสรรค์ Presentation ให้เกิดความแตกต่างในการนำเสนอ เพิ่มความทันสมัย ตรงเป้า เพิ่มสมรรถภาพด้านการสื่อสาร สามารถสร้างมูลค่าทางรายได้ และได้ผลลัพธ์สูงสุดในการทำงาน
          วัตถุประสงค์
          1. รู้จักการจัดวางเนื้อหา InfoGraphic อย่างโดดเด่น
          2. ทิปในการพัฒนาเทคนิค InfoGraphic ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          3. นำเสนอในแบบอินโฟกราฟิก ให้สวยงาม เข้าใจง่ายอย่างรวดเร็ว ด้วยองค์ประกอบศิลป์
          4. เสริมภาพลักษณ์สำหรับสื่อให้โดนใจอย่างสร้างสรรค์ สามารถแปลงข้อมูลจากข้อความซับซ้อน ออกมาเป็นรูปภาพเพื่อนำเสนอเป็นภาพ infographics ได้
          5. บรรยาย พร้อมฝึกปฏิบัติ เน้นเทคนิคการจัดองค์ประกอบประยุกต์ใช้ infographics ในการทำสื่อPresentation
          วันที่จัดงาน
          รุ่นที่5 วันจันทร์-วันอังคารที่ 6 - 7 สิงหาคม 2561
          ทฤษฎี 20 % Workshop 80 %
          หัวข้ออบรมสัมมนา
          เนื้อหาที่น่าสนใจ
          วันที่ 1
          1. Infographics คืออะไร, การจัดองค์ประกอบศิลป์ให้ทันสมัยตามเทรนด์
          2. ประโยชน์ของ Infographic
          3. Trend Infographic Style
          4. ประเภทของ Infographic
          5. Basic Infographic และ Pictogram คืออะไร
          6. 9 แบบ Layout Infographic
          7. ขั้นตอนการทำงาน Presentation
          Workshop 1. Pictogram
          Workshop 2. infographic
          Microsoft PowerPoint 2016
          1. มารู้จักกับ Microsoft PowerPoint 2016
          2. การวางโครงสร้างของเนื้อหา Story Board
          3. การใส่เนื้อหาเข้าไปในสไลด์ (Content)
          4. มุมมองการทำงาน Chart & Graph
          5. การทำงานรูปภาพ รูปวาด และ Word Art/ Smart Art
          6. การจัดรูปแบบสไลด์ (Slide Design)
          7. การจัดการกับต้นแบบ (Slide Master)
          8. การสร้างผลงาน Animation Infographic
          9. เครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยในการนำเสนอ
          10. Workshop 3. Story Board
          วันที่ 2
          1. เทคนิคการสร้างสรรค์เพื่อสร้าง Infographic
          2. กฏ ข้อควรระวัง Infographic Design Rules
          3. สีกับอารมณ์ความรู้สึก The Psychology of Color
          4. สร้างจุดเด่น Focus Infographic
          5. 6 Reasons why your Infographic design bad
          6. สรุป ขั้นตอนการพัฒนา Infographic แบบรวดเร็ว
          7. Workshop 4. วิธีสร้าง Infographic ด้วย PiktoChart
          
          Microsoft PowerPoint 2016
          1. การจัดการควบคุม Page Layout / Design และวัตถุลงในตัวชิ้นงานด้วย PowerPoint
          2. การเลือกภาพให้เหมาะสำหรับการวางตัวอักษร เพื่อให้สามารถอ่านได้ง่าย
          3. การเลือกสีให้เหมาะสมเพื่อใช้เป็นทิศทางเดียวกัน
          4. การกำหนด Typography ปรับขนาดให้อ่านง่าย
          5. การจัดการ Icon Fronts และ Icon File สำหรับตกแต่ง
          6. Workshop 5. การรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล จากโจทย์เพื่อนำมาวิเคราะห์เป็น Infographic

          วิทยากร
          ภิญญาพัชญ์ บุญฉัตรสุริยา
          ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
          คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
          บุคลากรในภาคอุตสาหกรรม,ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ,กลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
          นักออกแบบ นักศึกษา รวมถึงผู้สนใจทั่วไป
          สถานที่จัดงาน
          ณ ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
          ซอยพัฒนาการ 18
          สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
          ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
          อัตราค่าสัมมนา
          สมาชิก 6,000 บาท
          (สมาชิก ส.ส.ท., นักศึกษาปริญญาตรี, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ)
          บุคคลทั่วไป 7,000 บาท
          สำรองที่นั่ง โทร. 02-7173000-29 ต่อ 81 (Call Center) หรือ
          ต่อ 792 (ณัฏฐิกานต์) e-mail : nattikarn@tpa.or.th