ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ประกาศสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดการรอบยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS รอบ 3 ครั้งที่ 3/2561

          จากการประกาศผลการสอบคัดเลือก ระบบ TCAS รอบ 3 และเกิดข้อโต้แย้งกรณีนักเรียนจำนวนหนึ่งที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 4 แห่ง และเมื่อนักเรียนยืนยันสิทธิ์ไปแล้ว ส่งผลให้ที่นั่งในสาขาอื่นว่างลง และมหาวิทยาลัยจะได้จำนวนรับเข้าไม่ครบตามเป้าหมาย ส่งผลกระทบในทางปฏิบัติทั้งมหาวิทยาลัยและนักเรียนที่สมัคร
          สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เห็นว่าเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และรักษาประโยชน์ของนักเรียน จึงกำหนดแนวปฏิบัติการยืนยันสิทธิ์ในรอบที่ 3 ดังนี้
          1. สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยจะเพิ่มการ Clearing house (CH) ในรอบ 3 เป็น 2 ครั้ง คือ CH3/1 และ CH3/2 โดยให้มีการสอบสัมภาษณ์พร้อมกัน ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2561 ตามปฏิทินการดำเนินการ
 

วันเดือนปี

การดำเนินการ

1-3 มิถุนายน 2561

นักเรียนเข้าดำเนินการเลือกในระบบ Clearing house ครั้งที่ CH3/1

4 มิถุนายน 2561

ทปอ.ส่งจำนวนที่นั่งว่างให้กับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อคัดเลือกเพิ่มเติมสำหรับครั้งที่ CH3/2

5 มิถุนายน 2561

ทปอ. ส่งรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ครั้งที่ CH3/1 ให้สถาบันอุดมศึกษาเพื่อสัมภาษณ์

สถาบันอุดมศึกษาส่งรายชื่อนักเรียนที่จะเข้าระบบ Clearing house ครั้งที่ CH3/2 ให้ทปอ. และประกาศรายชื่อทาง website ของสถาบันอุดมศึกษา

6 มิถุนายน 2561

13.00 น. ระบบ Clearing house ครั้งที่ CH3/2 เปิดให้นักเรียนเข้าดำเนินการเลือก

7 มิถุนายน 2561

18:00 น. ระบบ Clearing house ครั้งที่ CH 3/2 ปิด

8 มิถุนายน 2561

12.00 น. ทปอ. ส่งรายชื่อนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์  CH 3/2 ให้สถาบันอุดมศึกษาเพื่อสัมภาษณ์

10-11 มิถุนายน 2561

นักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์ CH3/1 และ CH3/2 สอบสัมภาษณ์ที่สถาบันอุดมศึกษา

12 มิถุนายน 2561

สถาบันอุดมศึกษาส่งรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ให้ ทปอ.

14 มิถุนายน 2561

ทปอ. ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์   

 
 
          2. การดำเนินการสำหรับนักเรียนที่ได้รับการประกาศชื่อดำเนินการต่อได้ดังนี้ 
          (1) ยืนยันสิทธิ์
          (2) ไม่ยื่นยันสิทธิ์ใน 3 กรณีจะถือว่านักเรียนขอสละสิทธิ์ได้แก่ 
          - "สละสิทธิ์/Decline" 
          - "ไม่เลือกสาขาวิชาที่ได้รับสิทธิ์ตาม CH3/1" 
          - "ไม่เข้าทำการใดๆ ในระบบ"
          อย่างไรก็ตามการสละสิทธิ์สาขาวิชาที่ได้รับสิทธิ์ในรอบ CH3/1 นักเรียนจะไม่มีสิทธิ์ในการเลือกสาขาวิชานั้นๆ อีก ในรอบ CH3/2 แต่จะมีสิทธิ์เลือกสาขาวิชาที่มีการคัดเลือกเพิ่มเติมใน CH3/2 ตามจำนวนที่ตนเองไม่ได้รับการคัดเลือกมาก่อนแล้วเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น นักเรียนได้รับการประกาศชื่อคัดเลือกจำนวน 2 สาขาวิชาในรอบ CH3/1 แต่ไม่ยืนยันสิทธิ์นั้น นักเรียนจะมีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเพิ่มเติมในรอบ CH3/2 ไม่เกิน 2 สาขาวิชาที่เหลือเท่านั้น