ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

RBRU: มนุษย์ศาสตร์ มรภ.รำไพฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน แด่พระครูสุจิตกิตติวัฒน์

          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดพิธีถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน แด่พระครูสุจิตกิตติวัฒน์ ณ วัดบ้านอ่างเจ้าคณะอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี, นายประเสริฐ ศิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะผู้แทนนายกสภามหาวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยรำไพพรรณี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูวงศ์ อุบาลี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ในพิธีประกอบด้วย ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล ผู้แทนนายกสภามหาวิทยาลัยอ่านประกาศสดุดีเกียรติคุณ และถวายปริญญาบัตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตหน้าบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จากนั้นถวายครุยวิทยฐานะ แด่พระครูสุจิตกิจวัตร พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญชัยยมงคลคาถา ผู้แทนนายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณาจารย์ ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ 19 รูป
          สำหรับพระครูสุจิตกิตติวัฒน์ เป็นผู้มีความสามารถ เป็นที่รู้จักยอมรับกันทั่วไปด้านการศึกษา ด้านวิชาการ ด้านการบริหารและงานสังคมต่าง ๆ มีบทบาทและภารกิจที่สร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากมาย เป็นผู้เสียสละปฏิบัติหน้าที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม พัฒนาชุมชนให้เพิ่งพาตนเองได้ นอกจากนี้ยัง สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ในฐานะศิษย์เก่าของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จึงมีมติเห็นสมควรถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนแด่พระครูสุจิตกิตติวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นเกียรติประวัติและแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมสืบไป