ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ขอเชิญ SME เข้าร่วม 2 โปรแกรมคุณภาพ ภายใต้โครงการส่งเสริม และพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต ปี 2561

          สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ขอเชิญเข้าร่วม 2 โปรแกรมคุณภาพ ภายใต้ "โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต ปี 2561" แบ่งออกเป็นการอบรมสัมมนาหัวข้อ "Boost up ผลิตภาพองค์กร (Productivity) เพื่อมุ่งสู่ SME 4.0" โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
          รุ่นที่ 5 จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
          รุ่นที่ 6 จังหวัดนครปฐม ใน วันที่ 21 พฤษภาคม
          รุ่นที่ 7 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
          รุ่นที่ 8 จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561
          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ไทย ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาด การจัดการนวัตกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การลดต้นทุน หรือได้รับมาตรฐานต่าง ๆ ผ่านการบรรยายในหัวข้อการยกระดับศักยภาพ SMEs ด้วยมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ และความท้าทาย และการเตรียมตัวของ SMEs เพื่อเข้าสู่ยุค 4.0
          อีกหนึ่งโปรแกรมที่น่าสนใจคือ การให้คำปรึกษาแนะนำ (Consulting) โดยมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโปรแกรม สถาบันจะส่งที่ปรึกษาเข้าให้คำปรึกษาแนะนำ จำนวน 5 ครั้ง ตั้งแต่เดือน เมษายน ถึงกันยายน 2561 โดยสามารถเลือกการรับบริการปรึกษาแนะนำ ได้ 1 ด้าน ระหว่าง ด้านการเพิ่มผลิตภาพการผลิต หรือ ด้านการพัฒนาและทบทวนมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ
          สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.ftpi.or.th/2018/22328 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2619-5500 ต่อ 572, 585 (ฐิตารี,ศาตพร) E-mail thitaree@ftpi.or.th และ saataporn@ftpi.or.th