ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

RBRU: คณะมนุษย์ฯรำไพพรรณี จัดโครงการมนุษยศาสตร์ ฯ ร่วมใจสู้ภัยกัดเซาะชายฝั่งภาคตะวันออก

          สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการมนุษยศาสตร์ ฯ ร่วมใจสู้ภัยกัดเซาะชายฝั่งภาคตะวันออก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ และสาขาวิชาทัศนศิลป์ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เล็งเห็นถึงความสำคัญของสภาพปัญหาชายฝั่งภาคตะวันออกคือ ปัญหากัดเซาะชายฝั่งโดยเฉพาะจังหวัดตราดมีพื้นที่ความยาวทะเลที่ถูกกัดเซาะ 47.61 กิโลเมตร แนวทางฟื้นฟูแบบยั่งยืนที่ได้ผลคือการปลูกป่าชายเลนและกระตุ้นการสร้างจิตสำนึกสาธารณะในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการปลูกป่าชายเลนเพื่อเป็นเกาะยึดหน้าดินไม่ให้เกิดการทรุดตัวลงของขายฝั่งและเพิ่มศักยภาพทางชายฝั่งทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน