ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ภาครัฐ-เอกชน จับมือพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟไทย พร้อมเปิดโครงการประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1 สร้างความร่วมมือเป็นแหล่งผลิตกาแฟชั้นนำของโลก

          ดร. วราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ดร.อนันต์ ดาโลดม นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย และ นายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล ประธานบริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด พร้อมด้วยตัวแทนผู้สนับสนุนการจัดงานจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดแถลงข่าวโครงการประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1 (ACID 2018) ขึ้น โดยมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กาแฟที่จะพัฒนากระบวนการผลิตกาแฟตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ และร่วมมือกลุ่มประเทศอาเซียนในการเป็นแหล่งผลิตกาแฟชั้นนำของโลก โดยโครงการประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่